Prof. Dr. H. Tuğrul Tiryaki
Çocuk Ürolojisi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN YAZILI VE SÖZLÜ BİLDİRİLER
 
1. Tekant G, Tiryaki T, Sever N, Abbasoğlu L, Şehiraltı V, Bulut M, Yiğit Ü
Çocukluk çağında ampiyemlere yaklaşım: 50 olgunun değerlendirilmesi
Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi
Antalya 1991
 
2. Tiryaki T, Candan M, Bulut M
Çocukluk çağında umblikal hernilere yaklaşım
12 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kuşadası 1992
 
3. Mutlu G, Tiryaki T, Candan M, Yiğit Ü, Baskın D, Bulut M
Çocuklarda travmalı hastaya yaklaşım
Şişli Tıp Günleri 5. Kongresi
İstanbul  1995
 
4. Tiryaki T, Abbasoğlu L, Sakız D,  Bulut M
Genitofemoral sinir kesisinin normal skrotal testisler üzerine etkisi
4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi
İstanbul  1997
 
5. Koşumcu İ, Tiryaki T, Yılmaz SP, Pektaş O
Çocuklarda Over Torsiyonu
16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya 1998
 
6. Tiryaki T, Ünsal K, Çakmak Ö
Çocukluk yaş grubunda Morgagni Hernisi
17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kemer –Antalya   1999
 
7. Şenel E, Çakmak Ö, Demirbağ S, Güven A, Tiryaki T, Erdoğan D
Anorektal malformasyonlu hastalarda ürodinamik değişikliklerin malformasyonun seviyesi, sakral patoloji ve uygulanan cerrahi yöntem ile ilişkisi
18.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kemer- Antalya  2000
 
8. Ekingen G, Kanmaz T, Tiryaki T, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Yenidoğan over kistleri
18.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kemer- Antalya  2000
 
9. Şenel E, Çakmak Ö, Güven A ,Demirbağ S, Tiryaki T, Erdoğan D
İntermediate ve yüksek seviyeli anorektal malformasyonlu hastalarda fekal kontinansın manometrik incelenmesi
18.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kemer- Antalya  2000
 
10. Ekingen G, Tiryaki T, Kanmaz T, Livanelioğlu Z, Şener B, Atayurt H
İzole Segmental Hirschsprung
18.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kemer- Antalya  2000
 
11. Tiryaki T, Livanelioğlu Z Atayurt H
Atipik yerleşimli kist hidatik olguları
19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Belek- Antalya  2001
 
12. Fidan K, Tiryaki T, Andolsun Mİ, Kibar A, Cuhacı B, Günindi F, Dibek E
Yenidoğan konjenital benign tümörü: Epulis
38. Türk Pediatri Kongresi
Ataköy- İstanbul 2002
 
13. Gözer H, Uysal G, Tiryaki T, Çakır H, Güven A, Şaylı T
Ampiyemli 71 olgunun değerlendirilmesi
38. Türk Pediatri Kongresi
Ataköy- İstanbul 2002
 
14. Kibar AE, Atayurt H, Tiryaki T, İpek MA
İmperfore hymen ile birlikte akut idrar retansiyonu, olgu sunumu
46. Milli Pediatri Kongresi
Mersin 2002
 
15. MA Uslu, Kul F, Türker A, Tiryaki T, Altay F
Ameliyat edilen çocuklarda cilt antisepsisinin değerlendirilmesi
6.  Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
Mersin  2002
 
16. Üstün S, Atasoy Z, Tiryaki T
Cerrahi girişim yapılan çocuklarda kaygı düzeyleri
6.  Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
Mersin  2002
 
17. Tiryaki T, Livanelioğlu Z Atayurt H
Çocukluk çağında interval apendektomi
21.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
ŞanlıUrfa   2003
 
18. Tiryaki T,   Hücümenoğlu  S, Atayurt H
Transvers testiküler ektopi ile birlikte Persistan Müllerian Kanal Sendromu; Olgu sunumu
21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
ŞanlıUrfa   2003
 
19. Gözer HE,  Tiryaki T, Uysal G,  Çakır H, Güven A, Şaylı T
Çocukluk çağında plevral ampiyem: 94 olgunun değerlendirilmesi
21.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
ŞanlıUrfa   2003
 
20. Aycan Z, Celeboğlu G, Vidinlisan S, Çetinkaya E, Özkırım S, Tiryaki T, Sebuktekin O
Konjenital Adrenal Hiperplazili bir olguda testiste adrenal kalıntı (rest) tümörü
8.  Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi
Erzurum  2003
 
21. Tiryaki T, Demirbağ S, Çalışkan B, Akbıyık F, Sürer İ, Atayurt H, Çetinkurşun S
Hirschsprung hastalarında pull through ameliyatları sonrası topikal Nitrik Oksit tedavisi
22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
22. Tiryaki T, Demirbağ S, Atabek C, Şenel E, Öztürk H, Atayurt H, Çetinkurşun S
Hirschsprung hastalıklı olguların definitif ameliyat sonrası anorektal manometrik değerlendirilmesi
22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
23. Demirbağ S, Tiryaki T, Sürer İ, Öztürk H, Çetinkurşun S
Çocukluk çağında özefagus perforasyonlarına  bağlı mediastinitlere konservatif yaklaşım
22 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
24. Tiryaki T, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Sekonder hipospadias onarımında Snodgrass tekniği
22 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
25. Tiryaki T, Hücümenoğlu S,  Livanelioğlu Z, Atayurt H
Hirschsprung hastalığında proksimal barsak segment histolojisinin fonksiyonel ve  klinik  sonuçlara etkisi
22 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
26. TiryakiT, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Korozif özefagus yanıklarında erken dilatasyonun striktür oluşumuna etkisi
22 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
27. Şenel E, Polat AD,Karacan C, Tiryaki T
Çocuk yanıklarının epidomiyolojik araştırılması 
22 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
28. Uslu M, Kul F, Tiryaki T
Hirschsprung hastalıklı olgularda definitif ameliyat sonrası barsak fonksiyonlarının değerlendirilmesi
8. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
Bursa 2004  
 
29. Kibar AE, Çakır BÇ, Petek E, Çakır HT, Livanelioğlu Z, Akbıyık F, Tiryaki T
Morgagni hernisi: Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonunun Beklenmeyen Bir Nedeni
Toraks Derneği 8. Yıllık kongresi 
Antalya  2005
 
30. Kibar AE, Çakır BÇ, Arhan E, Çakır H,  Tiryaki T , Livanelioğlu Z, Akbıyık F, Mambet E. 
Tekrarlayan akçiğer enfeksiyonunun beklenmeyen bir nedeni  olan Morgagni hernisi: 5 olgunun sunumu.
41. Türk Pediatri Kongresi
Ankara  2005
 
31. Tiryaki T, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H
H Tipi  Anorektal  Malformasyonlar
23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Gaziantep 2005
 
32. Tiryaki T, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H Akalazya
23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Gaziantep 2005
 
33.  Tiryaki T, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, S Hücümenoğlu, Atayurt H
Çocukluk Çağında Meme Fibroadenomu
23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Gaziantep 2005
 
34. Tiryaki T, Z Aycan, S Hücümenoğlu ,Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Konjenital Adrenal Hiperplazili Olguların Steroide Yanıt Vermeyen Testis Kitlelerinde   Testis Koruyucu Cerrahi
23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Gaziantep 2005
 
35.  Tiryaki T, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Anal Kanal Duplikasyonu
23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Gaziantep 2005

36. Ataç Uslu M, Kul F, Yalçın Şenel Ü, Tiryaki T
Hipospadias Nedeni İle Opere Olan Olgularda Ameliyat Sonrası Üretral Stente   Bağlı Komplikasyonlar 
9. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
Gaziantep  2005   
 
37. Kibar AE, Cuhacı B, Akbıyık F, Tiryaki T, Özaydın E, Arhan E, Savaş Ş
Nonspesifik bulgular, erken tanı: Komplikasyonsuz Kist Hidatik
49.  Milli Pediatri Kongresi
İstanbul  2005
 
38. Kibar AE, Cuhacı B, Kösebalaban Ö, Akbıyık F, Şenel E, Tiryaki T, Mambet E, Ekici F, Peltek N
Morgagni Hernisi: Marfan Sendromlu Hastada Tekrarlayan Akçiğer Enfeksiyonunun Alışılmadık Bir Nedeni
49.  Milli Pediatri Kongresi
İstanbul  2005    
     
39. Mercan A, Sayın M, Saydam S, Özmert S, Tiryaki T, Sözübir S, Aykaç B
Kaudal bloğa ek olarak verilen intravenöz veya rektal parasetamolün postoperatif analjeziye katkılarının karşılaştırılması   
3. Ulusal Pediatrik Anestezi Kongresi
İstanbul  2006
     
40. Mercan A, Sayın M, Saydam S ,Özmert S, Tiryaki T
Bebek ve Çocuklarda Gerçekleştirilen 2834  Kaudal Bloğun Geriye  Dönük İncelemesi
3.  Ulusal Pediatrik Anestezi Kongresi   
İstanbul  2006
 
41. Akbıyık F, Tiryaki T, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Feminizan genitoplasti
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
42. Tiryaki T, Akbıyık F, Şenel E, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Endoskopik VUR tedavisi; 63 olgunun değerlendirilmesi
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006

43. Tiryaki T, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Hirschsprung hastalıklı olgularda düzeltici ameliyat sonrası klinik seyrin anorektal  manometre tetkiki ile değerlendirilmesi
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
44. Şenel E,  Tiryaki T,  Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Mambet E, Atayurt H, Cansu A
Lumbo-kostovertebral sendrom ile birlikte diastematomyelia: Olgu sunumu
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
45. Tiryaki T, Livaoğlu B, Kara FN, Akkök N, Çakar N,  Akbıyık F, Şenel E Livanelioğlu Z, Atayurt H
Çocukluk çağında radyolojik olarak normal olan tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında ürodinamik değerlendirmenin rolü
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
46. Akman H, Tiryaki T,  Aydın B, Metin A,  Akbıyık F, Şenel E,  Livanelioğlu Z,  Atayurt H
Çocukluk yaş grubunda kolorektal adenokarsinoma: Olgu sunumu
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
47. Yusufoğlu AM, Tiryaki T,  Say B, Karakaş A,  Atayurt H
Tekrarlayan solunum veya gastrointestinal sistem semptomları olan çocuklardaki hipofarengial reflünün pH monitorizasyonu ile karşılaştırılması
43. Türk Pediatri Kongresi 
Bodrum  2007
 
48. Tiryaki T, Akbıyık F, Aycan Z,Şenel E, Mambet E, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Feminizan genitoplasti uygulamalarının uzun dönem kozmetik sonuçları.
25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Çeşme  2007
 
49. Şenel Ü, Kul Fadime, Tiryaki T
Çocuk  hastalarda 24 saat pH ölçümü
11.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği kongresi
Çeşme  2007
 
50. Öner Ö, Aycan Z, Tiryaki T, Soy D, Kibar A, Çetinkaya E.  
Konjenital adrenal hiperplazili kızlarda psikolojik sorunların ve cinsel kimlik  problemlerinin değerlendirilmesi.
12 Ulusal Pediatric Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi
Eskişehir  2007
 
51. Tutar E, Çayır A, Gürbüz F, Tiryaki T , Köse G, Ünal S, Doğancı T
Kolestatik sarılıkla seyreden iki koledok kisti olgusu.
8. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
Kayseri   2008
 
52. Şenel Ü, Kul Fadime, Tiryaki T
Ürodinami İncelemelerinde  Çocuk Cerrahisi Hemşiresinin Yeri
12.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Hrmşireliği kongresi
İstanbul  2008
 
53. Say Livaoğlu B, Çakar N, Tiryaki T, Uncu N, Kara N
Üriner Sistem Anomalisi Olmayan Çocuklarda Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu Nedenleri
5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3 rd Southeast European Pediatric  Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG)
Kapadokya 2008
 
54. E Şenel, F Akbıyık, H Atayurt, T Tiryaki
Laparoskopik  apendektomide mezo-apendiks diseksiyonu; monopolar koter ve  ligasure uygulanmasının karşılaştırılması  (P)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
   
55. H Demirkan, Ö Özgör, E Şenel, F Akbıyık, H Atayurt, T Tiryaki
Kronik kabızlığa bağlı gelişen megarektumlu olgularda cerrahi tedavi (P)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
   
56. S Demir, Ö Özgör, F Akbıyık, E Şenel, Z Livanelioğlu, HF Atayurt, T Tiryaki
Tekrarlayan solunum sistemi semptomları olan çocuklarda hipofaringeal ve  distal  pH monitorizasyonu (SB)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
57. E Şenel, M Kızılgün, Z Aycan, F Akbıyık, HF Atayurt, A Şenaylı, S Demir, Ö Özgör, HT Tiryaki
Çocuklarda yanık yaralanması sonrası adrenal, tiroid ve glukoz metabolizmasının  değerlendirilmesi (SB)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
58.  F Akbıyık, E Şenel, Ö Öner, HF Atayurt, S Demir, Z livanelioğlu, E Mambet, HT  Tiryaki
Çocuğu yanan annelerde depresiv cevabın değerlendirilmesi: 3 aylık takip 
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
59. İC Öztorun, A Kaçar, G Bayram Karaçam,  E Şenel, F Akbıyık, HF Atayurt, HT Tiryaki
Mesanede saptanan bir nefrojenik adenoma olgusu (P)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
60. E Şenel, F Akbıyık, HF Atayurt, Z Livanelioğlu, H Demirkan, S Demirbağ, HT Tiryaki 
Anorektal malformasyonlu hastalarda tuvalet eğitimi ve diyetin fekal kontinansa  etkisi (SB)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
61. H Demirkan, E Şenel, F Akbıyık, Z Livanelioğlu, HF Atayurt, HT Tiryaki
Çocukluk çağında Yabncı cisim yutulması (TP)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
62. F Akbıyık, E Şenel, G Bayram Kabaçam, H Atayurt, T Tiryaki
Laparoskopik apendektomide polimer klips ve endoloop uygulamasının karşılaştırılması (P)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
63. Şenel, F Akbıyık, HF Atayurt, E Mambet, İC Özturun, H Demirkan, S Demirbağ,   HT Tiryaki
Anorektal malformasyonlu hastalarda ürogenital patolojiler ve uzun dönem sonuçları:  65 olgunun değerlendirilmesi (SB)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
64.  İC Öztorun, Ö Özgör, E Şenel, F Akbıyık, HF Atayurt, HT Tiryaki
Üroflovmetre bulguları tedav ile değişir mi? (TP)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009
 
65. H Demirkan, F Akbıyık, E Şenel, Z Livanelioğlu, HF Atayurt, HT Tiryaki
Karaciğer kist hidatik hastalıklı çocuk olgularda bilier sistem komplikasyonları daha  mı az görülür?
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009
 
66. Ekberli G, Çalışkan D, Akış Z,  Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H TTiryaki           
İntrauterin Hidronefroz bulgusu ile tanı konanvezikoüreteral reflülü olguların değerlendirilmesi  
I Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 
İzmir  2010  
 
67. Çalışkan D, Akış Z, Ekberli G,Akbıyık F, Şenel E, Livanelioğlu Z, Atayurt H T  Tiryaki           
DMSA değerlendirmesi primer vezikoüreteral reflülü çocuklarda STING prosedürünün başarısızlığını önceden belirleyebilir mi? : 132 lgunun değerlendirilmesi
 I Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 
İzmir  2010  
 
68. Çalışkan D,  Kacar A, Şenel  E, Demirel F, Tiryaki T
Sertoliform kistadenoma: Nadir bir testiküler kitle nedeni
I Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 
İzmir  2010  
 
69.  Akış Z, Ekberli G, Çalışkan D , Akbıyık F, Şenel E, Livanelioğlu Z, Atayurt H  , Tiryaki T     
Feminizan genitoplasti uygulanan konjenital adrenal hiperplazi hastalarında revizyon cerrahisi
I Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 
İzmir 2010  
 
70. F Öcan, N Çevik, F Akbıyık, E Şenel, 1 Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Çocuklarda İnguinal Herni Onarımının Komplikasyonları; 8265 olgunun Değerlendirilmesi
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya  2010 
 
71. S Demir, E Şenel, F Akbıyık, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Çocuklarda kronik periton diyaliz kateterleri, 7 yıllık deneyim
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya  2010 
 
72. F Akbıyık, E  Şenel,  E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Üç port ile güvenli laparoskopik splenektomi
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya  2010
 
73.  S Demir, HA Demir, G Bayram Kabaçam, A Kaçar, H Atayurt, T Tiryaki
Göğüs duvarı tümörünü taklit eden Kosta kist hidatiği; olgu sunumu
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya  2010

74.  F Akbıyık, T Tiryaki
Çocuklar için çocuklarla birlikte bir klinik tasarımı
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya  2010
 
75. Tiryaki T, Özcan F, Kabaçam GB, Azılı MN, Akbıyık F, Şenel E, Atayurt H 
Çocuklarda üriner sistem taşları: Son iki yılda değişen tedavi yaklaşımımızın değerlendirilmesi.
Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı 
Diyarbakır  2011 
 
76.  F Akbıyık, Z Akış, M N Azılı, E Şenel, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Nadir bir intraabdominal patoloji; Mezenter Kistleri
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
77. M N Azılı, G Ekberli, F Akbıyık, E Şenel, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Üst Üriner Sistem Duplikasyonları
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
78. F Özcan, M N Azılı, E Şenel, F Akbıyık, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Tiroglossal kanal artıklı olgularda 10 yıllık deneyim
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
79. F Özcan, M N Azılı, E Şenel, F Akbıyık, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Çocukluk çağı sistin taşlı olguların tedavi ve izlemi
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
80. G Ekberli, M N Azılı, F Akbıyık, E Şenel, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Prenatal hidronefroz öykülü Vesikoüreteral reflüsü olan infantlarda endoskopik tedavi
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
81.  F Akbıyık, Z Akış, M N Azılı, E Şenel, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt,  T Tiryaki
Obstrüktif megaüreter; 18 olgunun değerlendirmesi
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
82. M N Azılı, A Kaçar, BS Cihan, HA Demir,  T Tiryaki
Metanefrik stromal tümör: Çocukluk çağında nadir bir renal neoplazm.
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
83. F Akbıyık, F Özcan, S Demir, D Çalışkan, H Demirkan,T Tiryaki
Travmalar ve Çocuk Cerrahisi: Bir metropol çocuk travma merkezinde pediatrik travmaların ikiyıllık değerlendirilmesi
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
84. F Özcan, MN Azılı, F Akbıyık, GB Kabaçam, HT Tiryaki
Çocuklarda üriner sistem taşları: son iki yılda değişen tedavi yaklaşımızın değerlendirilmesi.
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011,
 
85. D Çalışkan, MN Azılı, A Kaçar, HT Tiryaki
Üreterovezikal darlık ve vezikoüreteral reflü olgularında üretere ait histopatolojik özelliklerin karşılaştırılması
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011,
 
86. Cİ  Öztorun, H Demirkan, E Şenel, T Tiryaki
Segmenter jejunoileal lenfanjiektazili çocukta cerrahi rezeksiyon: olgu sunumu
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011,
 
87. Çevik N, E Şenel,HF Atayurt, HT Tiryaki
Çocuk üriner sistem taşlarında endoskopik girişimlere ve perkutan nefrolitotomiye hazırlık süreçlerinde ameliyathane hemşireliğinin rolü
15. UlusalÇocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
İstanbul 2011 
 
88. Özcan C, Erkoçoğlu M, Civelek E, Demirkan H, Tiryaki HT, Kocabaş CN.  
Gastroözefagial reflü hastalığı ve alerjik hastalıklar
Alerjik hastalıklar ve klinik immünolojide tedavi 2011 
Antalya  2011
 
89. Aydoğmuş Ü, Tekeli S, Ünal S, Bilgin L, Uncu N, Tiryaki T, Gündüz M. Akut   
periton diyalizi uygulanan  yenidoğanlarda etioyoloj,k nedenler, komplikasyonlar ve prognoz. 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi
17-20 Nisan 2011 Marmaris 
 
90. Ekberli Ağırbaş G,  Azılı MN,  Emir S, Şenel E,  Akbıyık F,  Livaneioğlu Z,  Mambet E,  Atayurt H,Tiryaki T
Hemiskrotektomi hala gerekli mi? : Dört olgunun değerlendirilmesi
3. Pediatrik Üroloji kongresi
Bursa 2012 
 
91. Azılı  MN, Özcan F, Akbıyık F, Şenel E, Livanelioğlu Z, Mmbet E, Atayurt H,  Tiryaki T
Çocuk böbrek taşlarında retrograd intrarenal cerrahi deneyimimiz.
3. Pediatrik Üroloji kongresi
Bursa 2012
 
92. Özcan F, Azılı MN, Livanelioğlu Z, Şenel E, Akbıyık F, Mambet E, Atayurt H,  Tiryaki T 
Üreter taşlarında pediatrik üreteroskopi deneyimlerimiz
3. Pediatrik Üroloji kongresi
Bursa 2012
 
93. Güney D, Azılı MN, Akbıyık F, ŞeneL E, Atayurt H, Tiryaki T 
Çocuklarda künt karın travmasına bağlı gelişen böbrek hasarı: bir çocuk travma merkezinde iki yıllık deneyim
3. Pediatrik Üroloji kongresi
Bursa 2012
 
94. Güney D, Azılı MN, Şenel E, Akbıyık F, Atayurt H, Livanelioğlu Z, Tiryaki T
Vezikoüreteral reflüde cerrahi tedavi deneyimlerimiz.
3. Pediatrik Üroloji kongresi
Bursa 2012
 
95. Demir HA, Emir S, Kaçar A, Tiryaki T
Wilms tümörlü olgularımızın  tedavi sonuçları
17. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
Abant Bolu 2012  
 
96. Aksu T, Emir S, Demir HA, Tiryaki T, Kaçar A, Tunç B
Mesane/Prostat yerleşimli rabdomyosarkom olgularının değerlendirilmesi.
17. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
Abant Bolu 2012                 
 
97. Özcan F, Azılı MN, Atayurt H, Tiryaki T.
Monosemptomatik ve diurnal enürezisli çocuk olguların karşılaştırılması.
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012 
 
98. Ağırbaş GE, Azıı MN, Şenel  E, Akbıyık F, Mambet E, Livanelioğlu Z, Atayurt H, Tiryaki T
Çocuklarda açık ve laparoskopik apendektomi sonrası komplikasyonların karşılaştırılması
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012
 
99. Akış Z, Azılı MN, Şenel E, Tiryaki T
Nadir bir birliktelik:Kaudal duplikasyon ve kaudal regresyon sendromu.
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012
 
100. Öztorun C,  Azılı MN, Akbıyık F, Şenel E, Tiryaki T
Hipospadias cerrahisi sonrası gelişen üretrakutanöz fistüle yaklaşım
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012
 
101. Öztorun C,  Azılı MN, Atayurt H, Tiryaki T
Çocuklarda over patolojileri: 7 yıllık deneyimimiz
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012
 
102. Öztorun C,  Azılı MN, Akbıyık F, Şenel E, Tiryaki T
Çocukluk çağı meme kitlelerine yaklaşım
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012
 
103. Tiryaki T, Azılı MN,Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Mambet E, Şenel E, Şenaylı A, Karabulut B. 
Üriner Sistem Taş Cerrahisinde Özel Bir Grup; Bir Yaş altında Cerrahi Girişim Uygulanan Olgular
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
104. Akbıyık F, Tiryaki T, Azılı MN, Mambet E, Livanelioğlu Z
Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı; 137 Endoürolojik girişimin Değerlendirilmesi                                    
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 

105. Azılı MN, Şenaylı A,  Karabulut B, Livanelioğlu Z, Akbıyık F, Mambet E, Şenel E , Tiryaki T
Transanastomotik internal veya external stentli dismembered pyeloplasti uygulanan ureteropelvik bileşke darlığı olan çocuklarda cerrahi sonuçların  karşılaştırılması 
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
106. Şenaylı A,   Azılı MN, Karabulut B,  Livanelioğlu Z, Akbıyık F,Mambet E, Şenel E , Tiryaki T
Prenatal hidronefrozlu çocuklarda pyeloplasti sonrası böbrek fonksiyonunda iyileşme olur mu?
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
107. Azılı MN, Şenaylı A,  Karabulut B,  Livanelioğlu Z, Akbıyık F, Mambet E, Şenel E , Tiryaki T
Düşük fonksiyonlu renal ünitelerde yapılan pyeloplasti operasyonlarının değerlendirilmesi
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
108. Kabaçam Bayram G, Akbıyık F, Demirkan TH, Tiryaki T, Livanelioğlu Z
Veziko-üreteral reflü tanı ve takibinde voiding sistoüretrogram gerekli midir?
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
109. Tiryaki T, Akbıyık F, Azılı MN, Şenaylı A, Karabulut B,  Livanelioğlu Z, Mambet E, Şenel E
Çocukluk çağında üreterosel tedavisi: 20 olgunun değerlendirilmesi
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
110. Akbıyık F, Tiryaki T, Mambet E, Şenel E,  Livanelioğlu Z
Konjenital adrenal hiperplazili hastalarda genital revizyon cerrahisi
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
111. Şenaylı A,  Azılı MN, Karabulut B,  Livanelioğlu Z, Akbıyık F, Mambet E, Şenel E , Tiryaki T
Prenatal hidronefroz, idrar yolu enfeksiyonu veya karın ağrısı bulguları ile tanı konulan üreteropelvik bileşke darlığı olgularımızın karşılaştırılması
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
112. Karabulut B, Azılı MN, Tiryaki T
VUR
VUR 2013 Çalıştayı
İstanbul  2013 

113. A Şenaylı, F Özcan, HT Tiryaki
Rekürren Trakeoesofageal Fistül Tedavisinde Laser Deepitelizasyon ve Doku Yapıştırıcısı Kullanımı: Video Sunumu 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013

114. MN Azılı, A Şenaylı, B Karabulut, E Mambet, F Özcan, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Şenel, T Tiryaki
Port Kateter Uygulamaları 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013

115. A Şenaylı, B Karabulut, ÜŞ Yalçın, MN Azılı, E Mambet, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Şenel, HT Tiryaki
Özefagus Darlığında Dilatasyona Ara Verebilir miyim? 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013

116. B Karabulut, G Kabaçam, MN Azılı, F Özcan, A Şenaylı, F Akbıyık, E Manbet, E Şenel, YZ Livanelioğlu, T Tiryaki
Karaciğer Kist Hidatikleri 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013

117. A Şenaylı, MN Azılı, B Karabulut, E Mambet, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Şenel, T Tiryaki
Kliniğimizde Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulamaları 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013

118. T Tiryaki, F Özcan, Ü Şenel, S Özmert
Underaktif Mesaneli Olgularda Biofeedback Tedavisi; 20 Olgunun Değerlendirilmesi 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013

119. S Özmert , F Sever , Ü Şenel , N Güldal ,  G Keskin , M Akın , S Saydam , T Kurt , T Tiryaki 
Laparoskopik Ve Açık Cerrahi Yöntem İle Apendektomi Uygulanan Çocuk Hastaların Postoperatif Ağrı Düzeyinin Karşılaştırılması 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013

120. E Mambet, H Demirkan, A Şenaylı, MN Azılı, B Karabulut, F Akbıyık, E Şenel, Z Livanelioğlu, T Tiryaki
Pilonidal Sinüs Tedavisinde Skleroterapi Uygulamaları 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013

121. A Şenaylı, MNAzılı, ME Türkoğlu, S Demir, M Kalan, F Özcan, O Çağlar Öztürk, B Karabulut, E Mambet , F Akbıyık, Z Livanelioğlu, E Şenel , T Tiryaki
Lomber Apse Drenaji Sonrasi Gelişen Nadir Komplikasyon
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013

122. B Karabulut, F Özcan, MN Azılı, A Şenaylı, F Akbıyık, E Manbet, E Şenel, YZ Livanelioğlu, T Tiryaki
Çocuklarda Genitoüriner Sistem Travmaları
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013

123.  N. Güldal , A. Doğan , Ü. Yalçın , B. Karabulut , H. T. Tiryaki 
Günübirlik Cerrahi Hasta Annelerinin Ameliyat Öncesi Kaygı Düzeyinin Değerlendirilmesi
17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği  Kongresi  
Eskişehir  2013

124. E Karakuş, A Kaçar, MN Azılı, Tiryaki T
Çocuklarda Doğumsal Baş Boyun Kitleleri: Histopatolojik Değerlendirme
23. Ulusal Patoloji Kongresi
İzmir Çeşme 2013 

125. E Karakuş, E Mambet, MN Azılı, B Gölhan,Tiryaki T, H Tezer
Çocukluk çağında apendiksin aktinomikozisi: Bir olgu sunumu
23. Ulus al Patoloji Kongresi
İzmir Çeşme 2013 

126. E Karakuş, A Şenaylı, F Özcan, A Demir, T Tiryaki 
Yaygın skuamöz diferansiyasyon gösteren teratoid wilms tümörü
23. Ulusal Patoloji Kongresi
İzmir Çeşme 2013 

127. E Karakuş, MN Azılı, T Tiryaki 
Konjenital adrenal hiperplazili olguda testiküler adrenal rest tümörü: Bir olgu sunumu
23. Ulusal Patoloji Kongresi
İzmir Çeşme 2013 
 
128. D Güney, MN Azılı, Z Livanelioğlu, T Tiryaki
Çocuklarda Re-üreteroneosistostomi
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya

129. F Öztürk, MN Azılı, Z Livanelioğlu, T Tiryaki
Üriner sistem taş hastalığında açık cerrahi girişimler
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya

130. İC Öztorun, B Karabulut, HT Tiryaki
Hipospadias Nedeni İle Opere Edilen Olgularda Ameliyat Öncesi Ve Ameliyat    
Sonrası Yapılan Üroflov İncelemelerinin Karşılaştırılması
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya

131. B Karabulut, A Şenaylı, MN Azılı, D Güney, F Akbıyık, E Manbet, E Şenel,    
YZ Livanelioğlu, T Tiryaki
Bir Retrospektif Çalışma: Vur Hastaların Bulguları İle Tedavi Yöntemlerinin   
Etkileşimi
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya

132. F Özcan, MN Azılı, Z Livanelioğlu, S Özmert, T Tiryaki
Penoskrotal Hipospadiaslı Olgularda Ventral Deri Flebi Ve Tübülerize Ada   
Flebi Tekniklerinin Birlikte Uygulanması; 39 Olgunun Değerlendirilmesi
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya

133. S Özmert, F Öztürk, T Tiryaki
Monosemptomatik Nokturnal Enürezis Hastalarda Laser Akupunktur Uygulaması
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya   
 
134.  Zeliha Akış Yıldız, Müjdem Nur Azılı,Atilla Şenaylı, Suna Emir, Hacı Ahmet Demir, Burak Özçift, Feyza  Sever, Tuğrul Tiryaki
MESANE/PROSTAT YERLEŞİMLİ RABDOMYOSARKOM OLGULARINA YAKLAŞIM
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon

135. Doğuş Güney, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Tuğrul Tiryaki
Antenatal hidronefroz bulgusu ile tanı konan vezikoüreteral reflülü olguların değerlendirilmesi 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon

136. Doğuş Güney, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Tuğrul Tiryaki
Subüreterik enjeksiyon ve üreteroneosistostomi uygulanan vezikoüreteral reflülü olguların 
değerlendirilmesi 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon

137. U Şenel, Hİ Tanrıverdi, A Şenaylı, MN Azılı, T Tiryaki
Ürolitiazisli olgulara yaklaşımımız 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon

138. Doğuş Güney, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Tuğrul Tiryaki
Vezikoüreteral reflü olgularında, endoskopik tedavide subüreterik enjeksiyon ve double hidrodistansiyon enjeksiyon
tekniklerinin değerlendirilmesi 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon

139. Primer ve sekonder vezikoüreteral reflülü olguların değerlendirilmesi 
Doğuş Güney, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Tuğrul Tiryaki 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon

140. S Özmert, F Sever, A Ergön, H T Tiryaki
Sistometri Girişiminde Sedasyon Uygulamasının Çocuk ve Ebeveyn Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon

141. Günay Ekberli Ağırbaş ,Müjdem Nur Azılı ,Atilla Şenaylı ,Ziya Livanelioğlu ,Ervin Mambet Fatih Akbıyık  ,Emrah Şenel
,Sengül Özmert ,Tuğrul Tiryaki
TESTİS KİTLELERİNE YAKLAŞIM :KLİNİK DENEYİMİMİZ 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon

142. F AKBIYIK, E MAMBET, G BAYRAM-KABAÇAM, Z LİVANELİOĞLU, T TİRYAKİ 
Torakoskopik Nöro-Enterik Kist Eksizyonu 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon

 
143.   F Akbıyık, S Demir, G Bayram Kabaçam, Z Livanelioğlu, E Mambet, T Tiryaki
       Akalazya Değilse Nedir?
       32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon

144.  Asarkaya M, Yalçın Ü, HT Tiryaki, O Acar
      Cerrahi kliniğinde "Cerrahi Proflaksi Rehberi”ne uyumun ve   cerrahi alan      
      enfeksiyonların değerlendirilmesi
      18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2014 Trabzon
145.  Esra Karakuş, Ayper Kaçar, Ata Türker Arıkök, Evrim Önder, Müjdem Nur Azılı,Tuğrul Tiryaki  
      Çocuklarda Pilomatriksoma (Kalsifiye Epitelyoma)
      24. Ulusal Patollji Kongresi  Trabzon 2014 

146.  Mihriban İnözü, Banu Çelikel Acar, Tuğrul Tiryaki, Fatma Şemsa Çaycı, N Uncu, G  Gür,  A Taktak, Adem Yasin Köksoy, Nilgün Çakar,
      Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığında metabolik değerlendirme.
      8 Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi P-006 29 Ekim-1 Kasım 2014

147.  Sema Mirza, Aysel Taktak,  Banu Acar, N Uncu, Fatma Şemsa Çaycı, Gökçe Gür, A Yasin Köksoy, T Tiryaki, N Çakar.
      Spinal disrafizmli çocukların üriner sistem bulgularının değerlendirilmesi.
      8 Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi P-008 29 Ekim-1 Kasım 2014 Antalya

148.  MN Azılı, HT Tiryaki, Z Livanelioğlu
      Uzun Dönem İzlemde Opere Edilen Ciddi Proksimal Hipospadiaslı Olgularda Neler Değişti?
      6. Pediatrik Üroloji Kongresi 2015 Diyarbakır

149.  B Özçift, HT Tiryaki
      Üreteroskopinin Neden Olduğu Uzun Segment Komplet Üreteral Avülsiyon
      6. Pediatrik Üroloji Kongresi 2015 Diyarbakır

150.  MN Azili, HT Tiryaki, Z Lİvanelioğlu, B Özçift
      Çocuklarda Üretra Travması İle İlgili Deneyimimiz
      6. Pediatrik Üroloji Kongresi 2015 Diyarbakır

151.  B Özçift, HT Tiryaki
      Üretrorajinin Nadir Bir Nedeni: Üretral Skuamöz Metaplazi
      6. Pediatrik Üroloji Kongresi 2015 Diyarbakır

152.  Bostancı SA, Demirtaş G, R Demir, Azılı MN, Şenaylı A, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Şenel E, Tiryaki HT.
      Nissen Fundoplikasyonu uygulanan 64 olgunun değerlendirilmesi
      33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2015 Antalya

153.  Ü Yalçın, HT Tiryaki, N Tuncel, A Şenaylı, R Demir
      Çocuklarda tuvalet eğitiminin değerlendirilmesi                                                     
      19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2015 Antalya

154.  Bilge Karabulut, Burak Özçift*, Koray Ağras, Atilla Şenaylı, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
      VEZİKOÜRETERAL REFLÜLÜ ÇOCUKLARDA RİSK GRUPLARINA GÖRE ENDOSKOPİK VEYA AÇIK  CERRAHİNİN BAŞARI
      ORANLARI - CERRAHİ PLANLANIRKEN   GERÇEKTEN DE HASTALARI RİSK GRUPLARINA AYIRMAK GEREKLİ MİDİR?
      13.Türk Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresiğ  2015 Antalya

155.  Burak Özçift*, Yaşar Issı, R. Cankon Germiyanoğlu, Ünal Bıçakcı, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
      ÇOCUKLUK ÇAĞI MESANE NEFROJENİK ADENOMU : İKİ OLGU SUNUMU TP
      13.Türk Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresiğ  2015 Antalya

156.  D Orhan, E Karakuş, S Emir, D Özyörük, T Tiryaki, G Bayram
      Tedavi sonrası belirgin rabdonyoblastik diferansiyasyon gösteren wilms tümörü ve renal  displazi birlikteliği
      25. Ulusal Patoloji kongresi 2015 Bursa

157.  MN Azılı, A  Şenaylı, D Güney, S Bostancı, Cİ Öztorun, S Emir, D Özyörük, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Şenel, T Tiryaki
      Senkron Bilateral Wilms Tümörlü Olgularımıza Retrospektif Bakış
      1 Uludağ Çocuk Cerrahisi Kış Sempozyumu Bursa 2016
 

158  N Çelik, HT Tiryaki, A Şenaylı  Dünyada ve ülkemizde uzmanlık eğitiminde  

simüle hasta entegrasyonu.

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  Girne 2016

159  R Demir, G Demirtaş, SA Bostancı, H Doruk, T Demir, Cİ Öztorun, D Güney, E

Karakuş, D Özyörük, HT Tiryaki.

Plevropulmonerblastom; nadir bir malign akciğer tümörü: Olgu sunumu.

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  Girne 2016

160  H Doruk, B Karabulut, G Bayram, T Tiryaki

ULTRASON İLE RENAL PARANKİMA ELASTOGRAFİ ÖLÇÜMÜ PEDİATRİK   

VEZİKOÜRETERAL REFLÜLERDE RENAL SİNTİGRAFİYE ALTERNATİF Mİ?

7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Girne 2016

161   MN Azılı, H Ünverdi, S Hücümenoğlu, T Tiryaki

TESTİS TORSİYONUNA BAĞLI  GELİŞEN FİBROZİS MAST HÜCRE STABİLİZATÖRÜ   

İLE ÖNLENEBİLİR Mİ?

7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Girne 2016

162  MN Azılı, E Karakuş, A Şenaylı, T Tiryaki

PİYELONEFRİT HASARINA BAĞLI GELİŞEN BÖBREK SKARININ   

ÖNLENMESİNDE KAPTOPRİL VE KETOTİFENİN  ETKİSİ

 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Girne 2016

163   M Gülbay Bilirim, N Çelik, HT Tiryaki

ANAL ATREZİLİ ÇOCUĞUN HEMŞİRELİK BAKIMININ PLANLANMASI

20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Girne 2016

164   H Deliağa, H Tosun, B Özçift, B Karabulut, D Güney, T Tiryaki

Vezikoüreteral reflü hastalarında multiple endoskppik tedavi: Double-hit mi subüreterik enjeksiyonmu?

8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Antalya  2017

165   D Güney, T Tiryaki

Primer  obstrüktif megaüreter tedavi seçenekleri: 39 hastanın değerlendirilmesi.

8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Antalya  2017

166    D Güney, T Tiryaki

Çocuklarda mesane taşı tedavisi: farklı yöntemlerin değerlendirilmesi

8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Antalya  2017

167    H Tosun, B Karabulut , B Özçift, H Deliağa, D Güney, AK Yozgat, NY Özbek, T Tiryaki

Kemik iliği transplantasyonu sonrasında gelişen hemorajik sistitlerin özellikleri.

8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Antalya  2017

168    MN Azılı, D Güney, T Tiryaki

Reterosel tedavisinde en iyi ilk yaklaşım ne olmalıdır?

8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Antalya  2017

169   B Özçift, H Tosun, B Karabulut, H Deliağa, HT Tiryaki

Çocuklarda ilk mini peruktan nefrolitotomi deneyimlerimiz

8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Antalya  2017

170    Z Akış, T Tiryaki

Feminizan genitoplasti yapılan olguların uzun dönem sonuçları

8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Antalya  2017

171   B Özçift, B Karabulut, H Tosun,  H Deliağa, HT Tiryaki

Posterior üretral valv hastalarında primer posterior üretral valv ablazyonu sonrası takip yaklaşımlarımız.

8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Antalya  2017

172    B Özçift, H Tosun, B Karabulut, H Deliağa, HT Tiryaki

Hematürinin ender bir nedeni: mesane tümörünü taklit eden şistozomiazis

 

Özgeçmiş / Yayınlar
Prof. Dr. H. Tuğrul Tiryaki Hatay Sokak 20 / 20 Kızılay / Ankara , T: (312) 417 87 27 , info@tugrultiryaki.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar, yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2013
Web Tasarım